Research

 

Drawing without words – New project with Angela Brew

Written about my workshops and collaboration with young people in Kuopio 2013-2016 (In finnish)
On Loneliness – project:

MAAILMAA MUUTTAMASSA : Tutkimus ARKA PAIKKA-ryhmän merkityksestä nuoren elämään

Maaninen, Miia

Diakonia-ammattikorkeakoulu

2016

All rights reserved

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604295508

 

Tiivistelmä:

Opinnäytetyössäni tutkin Kuopiossa toimivan ARKA PAIKKA-ryhmän osallistujien kokemuksia toiminnan merkityksestä nuoren elämään. Nuorisoryhmä on kokoontunut kolmen vuoden ajan yhdessä Taiteilija (TaM) Emma Fältin kanssa yksinäisyyden ja syrjään jäämisen teemoja käsitellen piirtämällä sekä vapaamuotoisesti keskustellen.

Tavoitteenani oli löytää keskeisiä tekijöitä voimaantumisen ja osallisuuden kokemuksen teemoista. Ohjaajan työotetta olen tutkinut sosiokulttuurisen innostamisen viitekehyk-sestä katsottuna. Tavoitteenani oli antaa ääni ryhmätoimintaan osallistuneille nuorille ja tilaisuuden kertoa kokemuksistaan ryhmässä.
Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Menetelmänä aineiston keruussa käytin teemahaastattelua. Tuloksista nousi esille ARKA PAIKKA-ryhmällä olleen lähes aino-astaan positiivisia vaikutuksia nuoren elämään. Ryhmän toiminta on lisännyt osallisuut-ta ja tuonut voimaantumisen kokemuksia. Tutkimuksessani selvisi, että kaikki haastatel-tavat ovat pitäneet piirtämistä ja keskustelemista ryhmässä voimaannuttavana kokemuk-sena. Tulokset osoittavat, että nuoret ovat olleet erittäin tyytyväisiä ohjaajan työskente-lyotteeseen ja ohjaaja on pystynyt asettautumaan ryhmään nähden tasavertaisena osallis-tujana, mutta kuitenkin selkeänä suunnannäyttäjänä ja ohjaajana.
Jatkotutkimuksen aiheita voisivat olla taiteilijan kokemuksen kartoittaminen haastavissa sosiaalisin perustein koottujen ryhmien ohjaajana ja taiteen tekijänä.

– – – – –
The aim of the study was to shortly describe the activities and experiences of the ARKA PAIKKA –group gathering in Kuopio Finland. The group has got together during three years to draw and have a non-formal discussion together and under the guidance of the artist (TaM) Emma Fält. The themes processed in the drawings and discussions have been loneliness and being sidelined.

In this thesis, I studied the experiences of ARKA PAIKKA – group on the participants’ life. My goal was to find central factors under the following themes: staying in the group, empowerment and experiencing involvement. I also studied the mentor’s approach to work from the socio-cultural inspiring frame of reference. My goal was also to let the youngsters participating in the group activities to be heard and give them an opportunity to describe their drawing experiences.
The thesis is a qualitative case study. The method of collecting data is theme interviews. The results of the study show that the ARKA PAIKKA group had almost only a positive impact on the young person’s life. Group activities have raised the experience of involvement and empowerment among the participants. The study also showed that all the interviewed persons consider drawing and discussing in a group as an experience giving the feeling of empowerment. The results show that the youngsters have been very happy with the mentor’s approach to work. The mentor has managed to locate herself as an equal member of the group still being a clear course setter and ”the boss”.
I could not recognize a clear need for further research in the interview material. The study could be however developed for example by inspecting the artist’s resources and capability to deal as a mentor as well as a performing artist in a challenging group built out of social reasons. It would also be of importance to study further the connection between arts and wellbeing.